IGITEGO

Om Oss

IGITEGO är en ideell riksförening, religiöst samt politiskt obunden som grundades år 2016. IGITEGO arbetar för att bidra till förbättrad uppväxt och levnadsvillkor för de boende i områden med socioekonomiska utmaningar och bidra till ökad jämlikhet genom att skapa en bättre hälsa, trygghet, utbildning och sysselsättning samt en välfungerande inkludering i Sverige.
IGITEGO jobbar mot hedersvåld och för mänskliga rättigheter och möjlighet att bevara kulturella traditioner som ligger i linje med svensk lag. Verksamheten ska tillsammans med samhällets föreningar, studieförbund och organisationer stärka förutsättningarna för barn, ungdomar och vuxna att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter samt att skapa mötesplatser och trygghet för alla invånare i socioekonomiska utsatta områden. Arbetet ska stärka människor och uppmuntra dem till att vara delaktiga i den plats där de bor. Att förebygga utanförskap genom olika aktiviteter som attraherar olika målgrupper och för människorna samman är en viktig del i arbetet.

Syfte
IGITEGO vill stärka förutsättningar och motivation för medborgare kring hälsa, trygghet, utbildning och sysselsättning samt en välfungerande integration i samhället. IGITEGO vill ge kunskaper och information som stärker den enskilda människan att klara sig själv och fungera i lokalsamhället. I samarbete med civilsamhället erbjuder insatser som efterfrågas, allt från föräldrastödsinsatser till öppna mötesplatser för barn & Unga och vuxna. IGITEGOS syfte är att skapa möten mellan människor och bidra till integration och inkludering.

Mål
Målet är att arbetslösheten ska minska och att fler människor ska komma i arbete. Att andelen av befolkningen som lever i ohälsa ska minska. Att andelen kvinnor som står mycket långt från arbetsmarknaden ska minska. Att antalet barn som bor i familjer med försörjningsstöd ska minska.

Tillgång till moderna mötesplatser leder till ett levande och tryggt samhälle. Det är viktigt att barn, unga och vuxna hittar meningsfulla fritidsaktiviteter. Samverkan med föreningslivet, som har en viktig roll i att bidra till delaktighet, är av mycket stor betydelse. Allas människors lika värde och rättigheter ska genomsyra hela verksamheten.
IGITEGO är en plattform för barn&unga och vuxna för att förverkliga sina idéer och drömmar.